Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is eveneens een vorm van inkomensbeheer, waarbij de bewindvoerder door de kantonrechter wordt aangewezen als beheerder van de financiën. Deze wettelijke maatregel is voor mensen die om welke reden dan ook de financiën (tijdelijk) niet zelf kunnen regelen. Men blijft hierbij wel handelingsbekwaam. Hiervoor kan gekozen worden wegens lichamelijk of geestelijke toestand, maar ook door verkwisting of het hebben van problematische schulden. Beschermingsbewind is alles omvattend, de beschermingsbewindvoerder beheert en beslist over het geld, de goederen en eventuele schulden van de cliënt, zolang dat gaat, in overleg met de cliënt. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook de belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of toeslagen aanvragen. Het inkomen komt binnen op een speciale beheerrekening waarvan vervolgens tijdig uw vaste lasten worden betaald, u wekelijks of maandelijks uw boodschappengeld ontvangt en daarnaast geld wordt gereserveerd/gespaard. Via onze website kan een cliënt inloggen en zijn/haar financiën volgen, daarnaast staat de beschermingsbewindvoerder onder toezicht van de kantonrechter en moet jaarlijks verantwoording worden afgelegd. Beschermingsbewind benoemd het in feite ook al, deze maatregel is ter bescherming van de cliënt.

Taken bewindvoerder:
De bewindvoerder beheert en beschermt alle gelden en goederen. Er wordt gewerkt naar een financieel gezonde en stabiele situatie. Een budgetplan wordt opgesteld met alle inkomsten en uitgaven, eventuele schulden worden in kaart gebracht en naar een oplossing gewerkt. De bewindvoerder doet belastingaangifte, regelt eventuele kwijtscheldingen en verzorgt de aanvragen voor inkomens verruimende regelingen.

Verwachtingen van cliënt:
Om het inkomen zo goed mogelijk te kunnen beheren is het noodzakelijk dat er voldoende inkomen binnenkomt, dit kan salaris zijn maar ook een uitkering of pensioen. Daarnaast is het belangrijk dat de budgetbeheerder op de hoogte gehouden wordt. De post wordt doorgestuurd en veranderingen worden tijdig doorgegeven, om niet achter feiten aan te lopen. Ook al is de cliënt handelingsbekwaam, het is niet toegestaan om betalingsverplichtingen aan te gaan zonder toestemming van de budgetbeheerder, anders valt het budgetplan in duigen. Er is dus sprake van een samenwerking.

Voor wie/Hoe aanvragen:
Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Beschermingsbewind kan aangevraagd worden door betrokkene zelf, familie of derden zoals een instelling waarbinnen de cliënt verblijft. Men kan zich bij Compass melden om een kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal gekeken worden of beschermingsbewind passend is voor de cliënt en de situatie. Wanneer Compass van mening is iets te kunnen betekenen, wordt er een verzoek tot bewind als ook een plan van aanpak opgemaakt. Met aanvullende stukken zal het verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Het bewind is van kracht, wanneer er na een informele zitting, een beschikking is afgegeven door de kantonrechter.